Ammattiosastojen kannanotto yleistyöaikaan

Ammattiosastojemme kannanotto työaikamuutosvalmistelusta

Johtoryhmän (2.6.2015) sekä sairaanhoitopiirin hallituksen (11.6.2015) linjausten perusteella sairaanhoitopiirissämme on tarkoitus siirtää syksyn aikana henkilöstöä yleistyöaikaan tuottavuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena lienee siirtää jaksotyöstä yleistyöaikaan sellaisia henkilöitä ja ammattiryhmiä, jotka ennen jaksotyöuudistusta tekivät muodollista jaksotyötä ja työskentelevät päivätyöluonteisesti. Jaksotyöuudistuksen yhteydessä Teho-ryhmässä päätettiin, että ”…nyt neuvoteltujen jaksotyöaikamääräysten voimaantuloajankohtana muodollista jaksotyötä tekevien asema ei pelkästään tämän muutoksen myötä muutu”. Kirjauksen tarkoituksena oli varmistaa se, että jaksotyöuudistuksen johdosta muodollista jaksotyötä tekeviä ei siirretä yleistyöaikamuotoon. Jaksotyöuudistuksen yksi keskeisimmistä kohdista on arkipyhäjakson ylityörajan alentuminen. Ammattiosastojemme näkemyksen mukaan sellaista toiminnallista muutosta ei ole sairaanhoitopiirissämme tapahtunut, jolla työaikamuutosta voitaisiin perustella. Täten katsomme, että asiaa on lähdetty valmistelemaan jaksotyöuudistusta hyväksi käyttäen. Ammattiosastot pyytävät sairaanhoitopiirin hallintoa huomioimaan seuraavat asiat valmistelun yhteydessä.

Jos työntekijöillä on työsopimuksessaan työaikamuotoa koskeva ehto (esim. muodollinen jaksotyö) tai työaika on vakiintunut joksikin, niin Tehyn näkemyksen mukaan kyseessä on olennainen työsopimuksen ehto, jonka muuttaminen ilman sopimista ei ole direktiolla mahdollista. Ammattiosastojemme näkemyksen mukaan työaikamuodon muuttaminen on kunta yt-lain 4 § 1-momentin 3-kohdan mukainen henkilöstöön liittyvä periaate, josta tulee käydä yt -neuvottelut.

Yleistyöaikamuodossa työntekijän ruokailu tapahtuu omalla ajalla. Omalla ajalla pidettävän ruokatunnin aikana työntekijä ei ole työnantajan käytettävissä eikä hänellä ole velvollisuutta olla tavoitettavissa. Työntekijällä tulee olla mahdollisuus levätä määräykset täyttävissä sosiaalitiloissa ja halutessaan poistua työpaikalta esteettömästi. Jos työntekijän täydellinen vapauttaminen työtehtävistä ei niiden laadun vuoksi ole ruokatunnin ajaksi mahdollista, myös yleistyöaikamuodossa työntekijälle pitää antaa tilaisuus aterioida työaikana (KVTES III luku 27 § 1 momentti). Ammattiosastojemme näkemyksen mukaan voidaan paikallisesti sopia työntekijöille annettavasta tilaisuudesta aterioida työpaikalla työaikana, sillä tämä ei ole sopimista säännöllisestä työajasta. Koska työntekijä on koko työajan, myös työajalla aterioidessaan, työnantajan käytettävissä, säännöllisen työajan keskimääräinen pituus ei muutu vaan pysyy samana. Paikalliselle sopimiselle ei ole KVTES:n I luvun 4 § 1 momentin mukaista estettä, jos työnantaja ja ammattiosasto ovat yksimielisiä sopimuksen tekemisestä.

Yleistyöaikamuotoon voidaan liittää liukuva työaika. Liukuva työaikamuoto voidaan ottaa käyttöön vain sellaisissa työtehtävissä, joissa työntekijä tosiasiallisesti voi itse päättää työhön tulo- ja lähtöajoistaan. Jos työntekijän työajat määräytyvät esim. muun kuin itse hoitamansa ajanvarausjärjestelmän kautta, liukuva työaika ei todennäköisesti sovellu. Ammattiosastojemme kanta on, että liukuvan työajan käytöstä on sovittava henkilökohtaisesti työntekijän kanssa. Esityksemme on kuitenkin, että työaikapankkia laajennettaisiin edelleen ja se koskisi jatkossa myös yleistyöaikaa.

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa ammattiosastot ymmärtävät tarpeen etsiä keinoja tuottavuuden lisäämiseksi. Työaikamuutosvalmisteluissa tulisi kuitenkin edetä rauhallisesti, jotta henkilöstön ja eri yksiköiden tarpeet tulisi huomioiduksi sekä tarpeelliset yt -lain mukaiset neuvottelut pidetyiksi.

 

Kalevi Savolainen

Tehyn Etelä-Savon sairaanhoitopiirin ammattiosaston puheenjohtaja

 

Helena Tähtinen

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri JHL ry. os. 146 puheenjohtaja

 

Tiina Turunen

Jyty Mikkeli ry:n puheenjohtaja